GERELATEERDE DOCUMENTEN:
Statuten

De Stichting Right to Consumer Justice streeft naar een rechtvaardige schadevergoeding voor Nederlandse ontwikkelaars van Apple iOS applicaties en in-app digitale producten die zijn benadeeld door Apple’s oneerlijke gedrag. Deze digitale producten bieden essentiële functionaliteit voor iPhones, iPads en iPod Touch-apparaten van Apple. Ze stellen gebruikers in staat om onder meer rekeningen te betalen, te socializen, audio en video te streamen, actuele gebeurtenissen te volgen en games te spelen. De iOS-applicaties en in-app-producten brengen de mobiele producten van Apple tot leven en verbeteren hun waarde en functionaliteit aanzienlijk.

Door uitsluiting en uitbuitend gedrag oefent Apple volledige dominantie uit op de markt voor iOS- (en iPadOS)-applicaties en in-app digitale productdistributiediensten. Apple heeft deze marktpositie veiliggesteld door ontwikkelaars te verbieden hun iOS-applicaties buiten de eigen App Store van Apple te verkopen.

Apple's misbruik van zijn dominante positie heeft ertoe geleid dat ontwikkelaars buitensporige prijzen moesten betalen voor de distributie van iOS-applicaties en in-app-producten, wat schade heeft toegebracht aan iOS-ontwikkelaars. Tegelijkertijd heeft Apple onrechtmatig geprofiteerd, met een ongerechtvaardigde verrijking tot gevolg. Apple heeft de EU- en Nederlandse mededingingswetgeving geschonden. Door middel van specifieke regels voor private handhaving bieden deze wetten directe bescherming aan burgers en ondernemingen, waaronder iOS-ontwikkelaars, die als gevolg van deze overtredingen schade hebben geleden.

De Stichting Right to Consumer Justice heeft het prestigieuze advocatenkantoor Kennedy Van der Laan in de arm genomen, in samenwerking met Hagens Berman EMEA LLP, om de missie van de stichting te ondersteunen. Meer informatie over Kennedy Van der Laan vindt u op kvdl.com, en meer informatie over Hagens Berman EMEA LLP op hbsslaw.co.uk. Hagens Berman EMEA LLP is het zusterkantoor van het in de VS gevestigde Hagens Berman Sobol Shapiro LLP (hbsslaw.com), het kantoor dat in de Verenigde Staten vanwege het pionierswerk op dit gebied is uitgeroepen tot het collectieve actiekantoor van het jaar.

ONS BESTUUR

De Stichting Right to Consumer Justice is een Nederlandse juridische entiteit (een stichting) die is opgericht als non-profitorganisatie om de belangen te behartigen van degenen die worden getroffen door de wandaden van ondernemingen.

Onze Stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur. Het bestuur wordt gecontroleerd door een raad van toezicht. De Stichting voldoet volledig aan de wettelijke vereisten die op een collectieve belangenbehartiger van toepassing zijn. Daarnaast probeert de Stichting zoveel mogelijk in overeenstemming te handelen met de bepalingen in   de Claimcode, een niet-bindend zelf regulerend document waarin richlijnen voor governance en transparantie zijn neergelegd.  De raad van bestuur heeft zich verplicht deze Code zoveel mogelijk na te leven en zij brengt hier jaarlijks verslag over uit.

Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding voor werkzaamheden die verband houden met het functioneren van de Stichting, waaronder het bijwonen van vergaderingen. Deze vergoedingen worden vastgesteld door de raad van toezicht. De raad van bestuur vergadert zo vaak als door de bestuurders een vergadering bijeen wordt geroepen en iedere bestuurder heeft één stem.

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de strategie van de raad van bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de Stichting. Daarnaast verleent de raad van toezicht advies aan het bestuur. De raad van toezicht vergadert minimaal eenmaal per jaar en ieder lid heeft één stem. De Stichting verwijst voor meer informatie naar haar statuten, die op deze website zijn afgedrukt.

Aanvullende gegevens over onze bestuursleden:

  • Bestuursleden ontvangen een vergoeding van € 250 per uur voor hun diensten. Redelijkerwijs gemaakte reis-, verblijf- en maaltijdkosten worden aan hen vergoed.
  • Geen van de bestuursleden heeft een belang dat tegenstrijdig is met de Stichting, noch enig belang dat hun onafhankelijkheid in het gevaar zou kunnen brengen.
  • De Sichting Right to Consumer Justice wordt gefinancierd door Hagens Berman Sobol Shapiro LLP via Hagens Berman EMEA LLP in Londen. In ruil voor het financieren, ontwikkelen en ondersteunen van de procedure en de expertise op deze gebieden, ontvangt Hagens Berman 25% van de schadevergoeding die de Stichting realiseert. De externe financiering maakt het mogelijk om de procedure tegen Apple te voeren zonder van consumenten en andere vertegenwoordigde partijen een vergoeding te vragen.

Onze rechtszaken tegen bedrijven die zich schuldig maken aan wandaden worden aangespannen op een ‘no-win, no-fee’ basis. Als er na uitbetaling van de uitkeringen een overschot is dat niet door de vertegenwoordigde rechthebbenden wordt opgeëist, zullen wij dit overschot zoveel mogelijk in overeenstemming met onze statutaire doelstellingen aanwenden.